Czynniki zagrożeń - oświetlenie - laboratorium


Informacje dotyczące przedmiotu

 

  Program zajęć


  Zajęcia   1.   Podział na grupy laboratoryjne, zapoznanie z Regulaminem Laboratorium (1 h)
  Zajęcia   2.   Ćwiczenie nr O1 Pomiar natężenia oświetlenia (2 h)
  Zajęcia   3.  

Ćwiczenie nr O4

Pomiar strumienia świetlnego (2 h)
  Zajęcia   4.  

Ćwiczenie nr O9

Wyznaczanie charakterystyk elektrycznych i świetlnych źródeł światła (2 h)
  Zajęcia   5.  

Ćwiczenie nr O3

Pomiar luminancji (2 h)
  Zajęcia   6.  

Ćwiczenie nr O5

Pomiar współczynników odbicia i przepuszczania (2 h)
  Zajęcia   7.  

Ćwiczenie nr O13

Pomiar współczynników tętnienia światła (2 h)
  Zajęcia   8.   Termin odróbkowy (2 h)

   

Warunki zaliczenia


punktor

Obecność na zajęciach jest obowiązkowa

punktor

Z każdego ćwiczenia studenci wykonują sprawozdanie

punktor

Sprawozdania powinny być oddane na najbliższych zajęciach

punktor

Warunkiem zaliczenia laboratorium jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich ćwiczeń objętych programem i zdanie  wszystkich kolokwiów