Materiały dla Dyplomantów


Przebieg egzaminu dyplomowego w Instytucie Elektroenergetyki

 

Dyplomant zdaje egzamin przed Komisją Egzaminacyjną w skład której wchodzą:

Egzamin dyplomowy zwykle ma następujący przebieg:

 1. Komisja sprawdza spełnienie wymagań formalnych dopuszczających do egzaminu dyplomowego (zanim student zostanie poproszony do sali).

 2. Opiekun pracy (promotor) prosi studenta do sali w której odbędzie się egzamin dyplomowy. Przewodniczący Komisji udziela ogólnych informacji dot. egzaminu dyplomowego.

 3. Student zostaje poproszony o zreferowanie głównych wyników swojej pracy. Czas prezentacji, każdorazowo ustalany jest przez przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej, zazwyczaj wynosi od 10 do 15 min. (Wzór/szablon prezentacji multimedialnej: Przykład_1.ppt, Przykład_2.ppt)

 4. Członkowie Komisji zadają studentowi ewentualne pytania dotyczące pracy.

 5. Członkowie Komisji zadają studentowi pytania z zakresu studiów. Tradycyjnie jedno pytanie dotyczy wybranego zagadnienia z elektrotechniki, jedno z elektroenergetyki, a jedno ze specjalności (technika świetlna). Każdy z Członków Komisji zwykle zadaje jedno pytanie.

 6. Przewodniczący Komisji prosi studenta o opuszczenie sali.

 7. Komisja odbywa naradę, podczas której omawia i ocenia referowanie zarówno wyników pracy jak i odpowiedzi na zadane pytania, a następnie ustala wynik końcowy.

 8. Opiekun pracy (promotor) po ustaleniu wyniku końcowego prosi studenta na salę.

 9. Przewodniczący Komisji informuje studenta o wyniku egzaminu.
   

Ogólna ocena egzaminu dyplomowego jest średnią arytmetyczną ocen z